ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง กรอกรายละเอียดและหลักฐานส่งให้ครบถ้วนเป็นไฟล์ PDF สี มายัง ตท. ผ่าน Email: UN.RTP54@gmail.com ภายในวันพฤหัสบดีที่ 9 มี.ค. 2566 ก่อนเวลา 12.00 น.
ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง กรอกรายละเอียดและหลักฐานส่งให้ครบถ้วนเป็นไฟล์ PDF สี มายัง ตท. ผ่าน Email: UN.RTP54@gmail.com ภายในวันศุกร์ที่ 17 ก.พ. 2566 ก่อนเวลา 12.00 น.
ประกาศกองการต่างประเทศ เรื่อง เจตนารมณ์ที่จะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่